XUNTA DIRECTIVA 12/02/2024

A Asociación Terras de Compostela, convoca a Xunta Directiva da Asociación Terras de Compostela mediante procedemento escrito para o vindeiro LUNS, día 12 de FEBREIRO de 2024, as 12:00 horas.

Dentro da orde do día destacar que, entre outros temas trataremos:

  1. RATIFICAR, se procede, a solicitude de Presidencia de autorización anual do orzamento máximo de custes correntes (submedida 19.4 A) para a anualidade 2024 por importe de 80.650,85 €.
  2. Proposta e aprobación, se procede, do orzamento desglosado por partidas de gastos de “Custes correntes submedida 19.4.A”, correspondentes á anualidade 2024, para a súa posterior autorización por parte de Agader.