O Grupo de Desenvolvemento Rural A Asociación Terras de Compostela, vai poñer en
marcha un proceso de selección de persoal técnico a través do portal de oferta de empleo
Infojobs, para cubrir unicamente o período de baixa de maternidade da técnico, para o cal
se requerirá un técnico con experiencia, formación e capacidade para xestionar
expedientes no marco dos programas LEADER. No procedemento de contratación do
persoal garantiranse, en todo caso, os principios de igualdade, mérito e capacidade,
publicidade e concorrencia”.

Read More