Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro XOVES, día 15 de XUÑO de 2023, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

ORDE DO DÍA

 

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 06 de xullo de 2022.
  2. Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2022.
  3. Informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da Estratexia de Desenvolvemento Local ate a anualidade 2022, e no seu caso, acordos a tomar.
  4. Aprobación, se procede, do orzamento e da memoria de actividades prevista para o exercicio 2023, e no seu caso, acordos a tomar.
  5. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva, consonte ao disposto nos estatutos da Asociación Terras de Compostela.
  6. Estado Xeral de funcionamento da Asociación, e no seu caso, acordos a tomar..
  7. Rogos e preguntas.